Skip to main content
group around glass wall

AU Ymlaen yng Nghymru

Mae AU Ymlaen yn cefnogi ac yn galluogi darparwyr addysg uwch i roi strategaeth sefydliadol ar waith er budd myfyrwyr, staff a chymdeithas.

Rydym yn dwyn ynghyd arbenigedd addysgol ôl-16 mewn addysgu a dysgu, cydraddoldeb, amrywiaeth a chymhwysiant, arweinyddiaeth a rheolaeth a llywodraethu, i helpu darparwyr i gynnig addysgu, ymchwil ac ysgoloriaeth o safon fyd-eang, cyflawni eu cenhadaeth ddinesig eu hunain a sicrhau llwyddiant myfyrwyr yn eu sefydliad.

Gwnawn hyn trwy gynnig gwybodaeth ac adnoddau arbenigol, meincnodi a gydnabyddir yn allanol a chynlluniau cydnabod a dull gweithredu cydweithredol sy'n canolbwyntio ar aelodau.

Cynigiwn achredu trwy Gymrodoriaethau a siarteri cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant: Athena SWAN a'r Siarter Cydraddoldeb Hil a datblygu trwy raglenni agored, rhaglenni pwrpasol ac ymgynghoriaeth.

Oes gennych chi gwestiwn?

Cliciwch isod a chwblhewch y ffurflen i ofyn cwestiwn. Byddwn yn cysylltu â chi o fewn dau ddiwrnod gwaith.

Oes gennych chi gwestiwn?

Aelodaeth AU Ymlaen yng Nghymru

Rydym yn falch bod pob un o naw Prifysgol Cymru, y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a'r saith Coleg Addysg Bellach yn parhau i ddewis bod yn aelodau o AU Ymlaen.

Mae aelodau AU Ymlaen yn cael nifer o fuddion aelodau.

Gwybod rhagor am Aelodaeth AU Ymlaen
Advance HE member Welsh

Fel aelodau, bydd gan sefydliadau Bennaeth Aelodaeth penodedig AU Ymlaen Cymru sy'n ymgysylltu â'r sector yn fwy eang trwy'r dulliau canlynol er mwyn sicrhau cyfres adeiladol o weithgareddau yng Nghymru.

 • Ymweliadau sefydliadol (AU ac AB sy'n addysgu AU)
 • Trefnu:
  • Grŵp Sefydliadol AU Ymlaen Cymru (Dysgu ac Addysgu)
  • Grŵp Cyswllt Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant AU Ymlaen Cymru
  • OSD Cymru (trefniadaethol a datblygu staff)
 • Mynychu, trwy wahoddiad, cyfarfodydd o:
  • Adnoddau Dynol Prifysgolion Cymru
  • Clercod ac Ysgrifenyddion Cymru
  • Cyfarfodydd ar y cyd Cadeiryddion Prifysgolion Cymru a Chlercod ac Ysgrifenyddion Cymru
  • Grŵp Dysgu ac Addysgu Dirprwy Gangellorion
  • Dirprwy Gangellorion Ymchwil
 • Cyfarfodydd yn ôl y gofyn â:

  • Llywodraeth Cymru
  • CCAUC(HEFCW)
  • Prifysgolion Cymru
  • Colegau Cymru

Rydym hefyd yn ymgysylltu â sefydliadau megis QAA, Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru a Chwarae Teg i ddatblygu synergeddau ac osgoi dyblygu.

Red line 3px

Gweithio gyda'r Gymraeg

Mae AU Ymlaen yn ymrwymedig i ddarparu ymateb cyfrannol at yr angen am adnoddau trwy gyfrwng y Gymraeg, ac yn ymgysylltu â'r gymuned i sicrhau bod adnoddau allweddol ar gael yn ddwyieithog.

Byddwn hefyd yn ystyried sefydlu panel adolygu blynyddol ar gyfer ceisiadau Cymrodoriaeth yn Gymraeg yn ogystal â gweithio gyda'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol i sefydlu grŵp AU Ymlaen Cyswllt Cymraeg ar gyfer darlithwyr sy'n addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg.

Byddwn yn gweithio gyda chymunedau Cymraeg eu hiaith yn y sector i weld a oes galw am ddarparu cyrsiau datblygu arweinyddiaeth trwy gyfrwng y Gymraeg.

Red line 3px

Rhaglenni datblygu a digwyddiadau yng Nghymru

Fe welwch isod y rhaglenni datblygu a digwyddiadau penodol sy'n cael eu cynnal yng Nghymru.

Gallwch weld ein rhaglenni agored, cynadleddau a digwyddiadau yma hefyd

Aurora - Caerdydd

Aurora yw menter datblygu arweinyddiaeth AU Ymlaen ar gyfer menywod a'r rhai sy'n cael eu hadnabod fel menywod. Mae'n cael ei rhedeg fel partneriaeth unigryw gan ddwyn ynghyd arbenigwyr a sefydliadau addysg uwch er mwyn cymryd camau cadarnhaol i roi sylw i ddiffyg cynrychiolaeth menywod mewn swyddi arweinyddiaeth yn y sector.

Mae un garfan y flwyddyn yn cael ei rhedeg yng Nghaerdydd.
Gwybod rhagor
Red line 3px

Cymorth ar gyfer sefydliadau Cymru

Fel y nodwyd uchod, bydd Pennaeth Aelodaeth yng Nghymru yn ymweld â sefydliadau ac unigolion i'w helpu i wneud y mwyaf o'u haelodaeth, buddion cysylltiedig, gan gynnwys AU Ymlaen Cyswllt ar gyfer cymunedau o ymarfer, a chynnig atebion cynnyrch parod a phwrpasol i'r heriau a'r cyfleoedd a wynebir.

Dadlwythwch ein buddion aelodau ar gyfer sefydliadau yng Nghymru

Cymorth penodol yng Nghymru

Darparwn gynllun gwaith buddion aelodau penodol yng Nghymru, wedi'i gytuno ar y cyd â CCAUC(HEFCW) a Chadeirydd Grŵp Dysgu ac Addysgu Dirprwy Gangellorion.

Yn 2019/20 y ffocws y cymorth oedd y rhaglen boblogaidd 'Menter Llesiant Addysg Uwch Cymru', oedd yn cynnwys corffori iechyd meddwl a llesiant yn y cwricwlwm.

Nodir isod y cymorth cyffredinol y mae AU Ymlaen yn ei gynnig i bob sefydliad.

Gwasanaethau i bob Aelod o AU Ymlaen y Deyrnas Unedig

Gwasanaethau ymgynghori a gwella

Mae ein gwasanaethau ymgynghori a gwella yn golygu y gallwn fod yn gyfaill beirniadol gan ddod â'n harbenigedd dwfn a helaeth i'ch heriau a thynnu ar yr hyn a ddysgir trwy weithio ar draws y sector.
Gwybod rhagor

Rhaglenni mewnol pwrpasol

Mae ein rhaglenni yn datblygu arweinwyr sydd â'r sgiliau i fynd i'r afael â'r heriau allweddol sy'n wynebu sefydliadau, gwella gallu addysgu a dysgu a mynd i'r afael â'r dulliau a ddefnyddir gan eich sefydliad i roi sylw i gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ar bob lefel.
Gwybod rhagor

Cymorth Cymrodoriaeth

Cymorth cysylltiedig â Chymrodoriaeth megis swmp-bwrcasu ceisiadau Cymrodoriaeth, gweithdai ysgrifennu ceisiadau Cymrodoriaeth ac adolygiadau o geisiadau ar gyfer Cymrodoriaeth.
Gwybod rhagor

Prosiectau cydweithredol

Prosiectau sy'n canolbwyntio ar faterion allweddol mewn addysg uwch, gan ddwyn ynghyd sefydliadau i fynd i'r afael â'r heriau a'r cyfleoedd a wynebir.
Gwybod rhagor

Athena SWAN a chymorth Siarter Cydraddoldeb Hil

Cymorth i gyflwyno siarteri cydraddoldeb ac yna gwneud cais ar gyfer Siarteri.
Gwybod rhagor
Red line 3px

Cymorth i unigolion sy'n gweithio yng Nghymru

Gall pob aelod o staff a llywodraethwr ym Mhrifysgolion Cymru a'r saith Coleg AB gael mynediad i'r amrywiaeth lawn o fuddion aelodau AU Ymlaen. Gall unigolion hefyd fynychu Digwyddiadau, Cynadleddau a Hyfforddiant a gyllidir gan AU Ymlaen a chael mynediad agored i blatfform rhwydweithio AU Ymlaen Cyswllt. Gallwn weithio gydag unigolion neu eu rheolwyr llinell hefyd i nodi cyfleoedd datblygu personol.

Rydym yn ystyried sefydlu rhwydwaith o Brif Gymrodorion trwy'r Grŵp Sefydliadol AU Ymlaen Cymru a chymunedau eraill trwy ein platfform AU Ymlaen Cyswllt.

 

Advance HE Connect

Y rhwydwaith ar-lein ar gyfer addysg uwch yn unig

Mae ein nod, sef i bawb sy'n gweithio ym maes AU rannu, cysylltu a chydweithredu mewn un lle, yn cael ei hwyluso gan grwpiau rhwydwaith, fforymau, canolfannau cyfryngau a phrosiectau grŵp. Mae mwy na 16,500 o ddefnyddwyr eisoes yn dod ynghyd i ymgysylltu ar bynciau allweddol AU, gan gynnwys cydraddoldeb a chynhwysiant, addysgu a dysgu a llwyddiant myfyrwyr.

Advance HE Connect
Advance HE Connect
Red line 3px

Cwrdd â'r tîm

Gary Reed

Pennaeth Aelodaeth (Cymru) / Head of Membership (Wales)

E: Gary.Reed@advance-he.ac.uk
Ff: +44 (0) 3300 416 201
S +44 (0) 7701 369 155

Gary Reed Photo Frame

David Bass

Cyfarwyddwr Cynorthwyol Aelodaeth (yr Alban, Iwerddon, Cymru)

E: David.Bass@advance-he.ac.uk
Ff: +44 (0) 131 322 3736
S: +44 (0) 7701 368 405

Silhouette picture frame

Joan O' Mahony

Uwch Ymgynghorydd (Cadw a Llwyddiant Myfyrwyr)

E: Joan.OMahony@advance-he.ac.uk
Ff: +44 (0) 1904 917 115
S: +44 (0) 7912 043 076

Joan O' Mahony picture frame
Red line 3px

Do you have a question about our support in Wales?

If you have any questions about any of our work in Wales complete the form below and we will be in touch shortly.

Keep up-to-date with the latest from Advance HE
Let us do the hard work for you and keep you updated with services such as: the latest news, reports and research from around the sector, information on Advance HE services and awards that can support you in your role.

I agree to Advance HE contacting me via: