Skip to main content

Addysg ar gyfer datblygu cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang - Education for sustainable development and global citizenship

News - the launch of The Wales We Want report

Wales is one of the few countries in the world to have government policy regarding Education for sustainable development and global citizenship (ESDGC). HEA Wales convenes a higher education network - HE Future Generations Group (HEFGG) which meets three times a year. This group was previously called the ESDGC group and changed its name in June 2015 in line with the Well-Being of Future Generations (Wales) Act 2015.

Chaired by Dr Einir Young of Bangor University the group:

  • co-ordinates and reports on a Wales-wide audit of all academic programme provision and makes recommendations for further curriculum development
  • shares best practice in Wales and contributes to the HEA’s UK-wide education for sustainable development newsletter

The group also links to Environmental Management System (EMS) activity. In Wales all higher education institutions are encouraged (using best practice) to develop a suitable EMS or equivalent measures to cover all their operations. This is to reduce overall resource use to sustainable levels.

 For further information about the group’s activity please email e.m.young@bangor.ac.uk  or  wales@heacademy.ac.uk.

Newyddion lansiad adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol

Cymru yw un o'r unig wledydd yn y byd sydd â pholisi llywodraethol am Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang. Mae'r Academi Addysg Uwch yn cynnull rhwydwaith addysg uwch - Grŵp Addysg Uwch Cenedlaethau'r Dyfodol - sy'n cwrdd dair gwaith y flwyddyn. Hen enw'r grŵp oedd Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang a newidiodd ei enw ym mis Mehefin 2015 i gyd-fynd â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.

O dan gadeiryddiaeth Dr Einir Young o Brifysgol Bangor mae'r grŵp:

  • yn cydlynu ac yn adrodd ar archwiliad Cymru gyfan o ddarpariaeth pob rhaglen academaidd ac yn gwneud argymhellion ar gyfer datblygu'r cwricwlwm ymhellach
  • rhannu arferion gorau yng Nghymru a chyfrannu at gylchlythyr addysg ar gyfer datblygu cynaliadwy yr Academi Addysg Uwch drwy Brydain

Mae'r grŵp hefyd yn cysylltu â gweithgarwch y System Rheoli Amgylcheddol. Mae pob sefydliad addysg uwch yng Nghymru yn cael eu hannog (drwy ddefnyddio arferion gorau) i ddatblygu System Rheoli Amgylcheddol neu fesurau cyfwerth ar gyfer eu holl weithredoedd. Pwrpas hyn yw lleihau defnydd cyffredinol o adnoddau i lefel gynaliadwy.

I gael rhagor o wybodaeth am waith y grŵp cysylltwch ag e.m.young@bangor.ac.uk neu wales@heacademy.ac.uk.

The materials published on this page were originally created by the Higher Education Academy.