Skip to main content

Dr David Blaney

David Blaney
Job Title:
Chief Executive, HEFCW

David was born and raised in Essex, took a first degree in Business Studies, an MBA and a doctorate from Cardiff focusing on the management of higher education.

After completing his first degree, David lectured for two years in Business Information Systems at Humberside, following which he moved to Wolverhampton for three years to lecture in Information Systems Management. Having been promoted to Principal Lecturer at Wolverhampton, David moved in 1993 to a corporate academic development role at Gwent College of HE (which became the University of Wales, Newport). Over a 12 year period at Newport, David held a number of roles including Head of Academic Development, Director of Quality and Assistant Principal (Academic), in addition to playing a substantial role in the federal University of Wales as a member of Court, Council, the Academic Board and a range of other committees.

David moved to the Higher Education Funding Council for Wales in 2005 as Head of Funding and Reconfiguration, was promoted in 2007 to the role of Director of Strategic Development and became Chief Executive in 2012.

Dr David Blaney, Prif Weithredwr, CCAUC

Ganwyd a magwyd David yn Essex, enillodd ei radd gyntaf mewn Astudiaethau Busnes, ac MBA a doethuriaeth o Gaerdydd gan ganolbwyntio ar reoli addysg uwch.

Ar ôl cwblhau ei radd gyntaf, bu David yn darlithio am ddwy flynedd mewn Systemau Gwybodaeth Busnes yng Nglannau Humber, ac wedi hynny symudodd i Wolverhampton am dair blynedd i ddarlithio mewn Rheoli Systemau Gwybodaeth. Ar ôl cael ei ddyrchafu'n Brif Ddarlithydd yn Wolverhampton, yn 1993 symudodd David i rôl datblygu academaidd corfforaethol yng Ngholeg AU Gwent (a ddaeth yn Brifysgol Cymru, Casnewydd). Yn ystod ei gyfnod o 12 mlynedd yng Nghasnewydd, cafodd David nifer o rolau yn cynnwys Pennaeth Datblygu Academaidd, Cyfarwyddwr Ansawdd a Phrifathro Cynorthwyol (Academaidd), yn ogystal â chwarae rôl sylweddol ym Mhrifysgol ffederal Cymru fel aelod o'r Llys, y Cyngor, y Bwrdd Academaidd ac ystod o bwyllgorau eraill.

Symudodd David i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru yn 2005 fel Pennaeth Cyllido ac Ail-gyflunio, cafodd ei ddyrchafu yn 2007 i rôl Cyfarwyddwr Datblygu Strategol, a daeth yn Brif Weithredwr yn 2012.